නිෂ්පාදන / කාර්මික නිර්මාණ

තව

අපි ගැන

Airwheel තාක්ෂණය ප්රීතිය ගෙන ඒමෙන් කිරීමට කැප වී කටයුතු කරයි.

"නිදහස්, බුද්ධිමත් ජීවිතය": අපේ සහයෝගය සංස්කෘතිය පුහුණු වන්න

in1999 ආරම්භ, ෂෙන්සෙන් ෙෆෝමන් නිරවද්යතාව කර්මාන්ත Co., Ltd. (මින් FPI ලෙස සඳහන්) සෑම විටම පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන සහ USB conectors, පින් ශීර්ෂ, FPC, පූපත් මෝටර් රථ උපාංග සහ වෙනත් තැබීමේ / injectiion ලීස්තරයක් සම්බන්ධක නිෂ්පාදනය කිරීමට සිදු වී ඇත.

නිෂ්පාදන අයදුම්

තව